Yhdessä oppien – opiskelija- ja työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet

Mielenterveysyhdistys HELMI Ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyö on alkanut vuonna 2019. Tässä artikkelissa kuvataan opiskelijoiden ja työelämän välistä yhteistyötä ja kehittämisprojekteja sekä niiden merkitystä opiskelijoille ja Helmin asiakkaille. Aihetta tarkastellaan erityisesti ammattikorkeakoulun ja työelämän näkökulmasta. 

Ammattikorkeakoululaissa määritetään ammattikorkeakoulujen tehtäväksi antaa työelämän vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta sekä tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulujen tulee harjoittaa myös työelämää ja ammattikorkeakouluopetusta edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Laureassa kehittämispohjainen oppiminen on mukana kaikissa opiskelutavoissa ja sille on oma pedagoginen malli Learning by Developing (LbD). Kehittämispohjaisen oppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua ja reflektointia. Teorian opiskelun ohella opiskelija saa tuntumaa aitoon työelämäympäristöön, oppii projektinhallintaa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muiden opiskelijoiden, työelämäkumppanien ja asiakkaiden kanssa.  

Opiskelija- ja työelämäyhteistyön sisältö 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:llä ja Laurealla on monen vuoden kokemus opiskelija- ja työelämäyhteistyöstä. Helmissä opiskelijat ovat pääsääntöisesti terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita, ja heillä on merkittävä rooli Helmin toiminnassa. Yhteistyö on sisällöltään moninaista ja laajuudeltaan vaihtelevaa. Yhteistyöprojektit suunnitellaan työelämäkumppanin tarpeesta, sopivia tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi pohditaan yhdessä ja toimintaa myös arvioidaan. Kehittämis- ja työelämäyhteistyö voi liittyä opiskelijan tekemään työharjoitteluun, opinnäytetyöhön tai opintojaksoilla toteutettaviin projekteihin. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdehoitotyön opintojaksoilla projektit ovat liittyneet mielenterveyden edistämisen teemoihin. Opiskelijat ovat järjestäneet erilaisia ryhmiä ja tapahtumia tavoitteena mielen hyvinvoinnin lisääminen. Nämä ovat sisältäneet mm. tietoa mielenterveydestä, terveysmittauksia, rentoutumisharjoituksia, liikuntatuokioita ja erilaisia työpajoja liittyen musiikkiin, tietoisuustaitoihin, kuvataiteeseen tai muihin kädentaitoihin.  

Opiskelijat tuovat työelämään uusia tuulia ja tuoreita näkökulmia. Helmissä opiskelijalla on myös mahdollisuus suunnitella pienryhmätoimintaa oman mielenkiinnon tai harrastuksen mukaan ja ryhmän aiheena voi olla lähestulkoon mikä vain. Helmin ja Laurean yhteisissä projekteissa teemoina on ollut mm. unen ja stressin vaikutus mielen hyvinvointiin, ravitsemuksen merkitys mielenterveydelle, tupakoinnin haitat ja lopettamisen tukeminen sekä Helmin nettisivujen kehittäminen. Helmin tiloissa on elävää musiikkia varten eristetty huone ja eräs opiskelija perusti ”Rämpyttelyryhmän”. Opiskelija voi myös oman aktiivisuutensa mukaan suunnitella retkiä, joiden runko, aikataulu ja toteutus tehdään yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Myös erilaisia pop up -ryhmiä on mahdollista pitää, kuten peliryhmiä tai tietovisoja.   

Opiskelijan suorittama harjoittelujakso Helmissä voi pisimmillään kestää noin kolme kuukautta ja lyhimmillään neljä viikkoa. Harjoittelujakson pituuteen vaikuttaa mm. opiskelijan koulutusala ja opintojen vaihe. Opiskelijalla on aina ammattilainen ohjaamassa harjoittelua. Alussa on tärkeää tutustua Helmin kävijöihin, seurustella ja ennen kaikkea kuunnella, mitä kävijöillä on mielessään. Tämä luo perustan oman ryhmän suunnittelulle ja ohjaamiselle. Helmin toiminnanohjaajat ovat mukana tukemassa opiskelijaa, ja heiltä voi aina kysyä neuvoa.  

Kävijöiden kokemuksia yhteistyöstä 

Helmin kävijöille opiskelijat ovat aina piristävä lisä arjen toimintaan. Opiskelijat viettävät paljon aikaa kävijöiden seurassa, keskustelujen aiheet kumpuavat milloin mistäkin, päivän polttavista aiheita ruokaohjeisiin ja hauskoihin tarinoihin. Opiskelijan yhdessäolo kävijöiden kanssa on vastavuoroista, myös kävijöillä on mahdollisuus oppia opiskelijalta vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Parhaimmillaan se poistaa kävijältä arkuutta olla mukana keskustelussa ja yhteisessä toiminnassa. Opiskelija voi myös ottaa huomioon erityisesti kävijöitä, jotka yleensä jäävät keskustelun ulkopuolelle tai eivät uskalla olla mukana toiminnassa. 

Opiskelijoiden kokemuksia yhteistyöstä 

Opiskelijoiden kokemukset yhteistyöprojekteista ovat pääosin positiivisia ja työelämäyhteistyö on mielekäs tapa oppia. Erityisen antoisana koetaan aidot kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet asiakkaiden ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Projektien myötä opiskelijat kartuttavat ja soveltavat teoriaosaamistaan sekä oppivat myöhemminkin työelämässä tarvittavia taitoja kuten tiimityöskentelyä (mm. tunnistaa omia ja muiden vahvuuksia), kokonaisuuksien hallintaa, luovuutta, sosiaalisia taitoja (mm. vuorovaikutustaitoja, verkostoitumista), joustavuutta, vastuullisuutta ja sitoutumista.  Projektityöskentelyyn liittyy usein tilanteiden ja aikataulujen muutokset projektin aikana, mikä voi aiheuttaa opiskelijoissa epävarmuutta ja projekti ja oma rooli voi tuntua sekavalta. Myös muiden opintojen ja aikataulujen yhteensovittaminen koetaan usein haastavaksi. Tärkeää onkin panostaa sekä opettajien että työelämäkumppaneiden osalta hyvään ohjaukseen projektin aikana mm. tukemalla opiskelijoita riittävästi tavoitteiden ja toiminnan sisältöjen suunnittelussa sekä antamalla palautetta. Projektin arviointi antaa mahdollisuuden läpikäydä onnistumiset ja haasteet, joista voidaan ottaa opiksi. Jokaisen projektiin osallistuvan rooli on tärkeä ja parhaimmillaan työelämäyhteistyö onkin antoisaa ja lisää osaamista kaikille osapuolille. 

Mitä sinä toivoisit Laurean ja Helmin opiskelijayhteistyöltä? Voit halutessasi kirjoittaa ajatuksia, toiveita tai ideoita yhteistyöstä 31.12.2021 saakka Padlet-seinälle osoitteessa: https://laureauas.padlet.org/eijasderlund/971kvhldqj8mdp8t 

 

Tuula Samulin, kokemusasiantuntija, Helmin hallituksen 1. varapuheenjohtaja 

Eija Söderlund, hoitotyön lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu 

 

LÄHTEET: 

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 

Laurea. LbD eli kehittämispohjainen oppiminen. https://www.laurea.fi/koulutus/pedagogisia-innovaatioita/lbd/ 

Mari Säävälän haastattelu 19.8.2021