Säännöt

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

26.8.2020 käsitelty hallituksen kokouksessa

Hyväksytty vuosikokouksessa 10.9.2020

Muutokset hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin 8.12.2020

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue käsittää koko maan.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on mielenterveyskuntoutujien tukeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy tuottamalla matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua omana itsenä. Yhdistys tuottaa tämän toiminta-ajatuksen mukaisia palveluita ja pyrkii vähentämään ennakkoluuloja lisäämällä tietoisuutta mielenterveysasioista.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti toimimaan yhteistyössä mielenterveysalan toimijoiden kanssa ja hoitamaan aktiivista tiedotus- ja yhteiskuntavaikuttamista.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. pyrkii keskinäisen avun ja tuen periaatteella tukemaan ja etsimään ratkaisuja jäsentensä elämänhallintaan, hoitoon, sosiaaliturvaan ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin. 2. pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhdenvertaisuus ja heidän oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa. 3. voi ylläpitää toimintakeskuksia. 4. voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 5. voi harjoittaa loma- ja kurssitoimintaa, ryhmätoimintaa sekä muuta vastaavaa jäsenistöä tukevaa toimintaa. 6. voi harjoittaa kansainvälistä toimintaa. 7. voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa varainhankintaa seuraavilla tavoilla: a. avustusten hakeminen b. jäsenmaksujen kerääminen c. kirpputoritoiminnan ja myyjäisten järjestäminen d. ruokala-, kahvila- ja kioskitoiminnan järjestäminen e. asianomaisella luvalla rahankeräyksien ja arpajaisten järjestäminen f. muulla tavalla, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen 8.voi hallita ja omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4 §

Äänivaltaisuus

Yhdistyksen jäsenillä on kokouksissa yhtäläinen äänioikeus ja yksi ääni

5 §

Jäsenmaksu

Yhdistyksellä on oikeus periä vuosi- ja kertakaikkisia ainaisjäsenmaksuja, joiden suuruuden vuosikokous päättää.

6 §

Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti tai käyttäytyy väkivaltaisesti.

7 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen jäsenistä on aina erovuorossa puolet.

Yhdistyksen kokous päättää, ketkä hallituksen jäsenet ovat erovuorossa. Samoin

yhdistyksen kokous päättää, miten varajäsenet tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9 §

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen ulkopuoliselle henkilölle.

10 §

Tilintarkastaja

Yhdistyksen vuosikokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpito ja tilinpäätös sekä vuosikertomus annetaan tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

12 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.