Säännöt

 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

SÄÄNNÖT

Hyväksytty syyskokouksessa 24.9.2009.
Muutokset hyväksytty ja merkitty yhdistysrekisteriin 18.3.2010

1 §

Yhdistyksen nimi on Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue käsittää koko maan.

2 §

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteiseen järjestöön psykiatristen palveluiden käyttäjät sekä muut asiasta kiinnostuneet. Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvonta- ja tukijärjestönä.

Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta palvelu-, hoito- ja asennetasolla.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. pyrkii keskinäisen avun ja tuen periaatteella tukemaan ja etsimään ratkaisuja jäsentensä elämänhallintaan, hoitoon, sosiaaliturvaan ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin.
2. pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa.
3. voi ylläpitää toimintakeskuksia.
4. voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
5. voi harjoittaa loma- ja kurssitoimintaa, ryhmätoimintaa sekä muuta vastaavaa jäsenistöä tukevaa toimintaa.
6. voi harjoittaa kansainvälistä toimintaa.
7. voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa varainhankintaa seuraavilla tavoilla:
a. avustusten hakeminen
b. jäsenmaksujen kerääminen
c. kirpputoritoiminnan ja myyjäisten järjestäminen
d. ruokala-, kahvila- ja kioskitoiminnan järjestäminen
e. asianomaisella luvalla rahankeräyksien ja arpajaisten järjestäminen
f. muulla tavalla, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen
8.voi hallita ja omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4 §

Yhdistyksen jäsenillä on kokouksissa yhtäläinen äänioikeus ja yksi ääni

5 §

Yhdistyksellä on oikeus periä vuosi- ja kertakaikkisia ainaisjäsenmaksuja, joiden suuruuden syyskokous päättää.

6 §

Kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksun maksamatta jättämisestä voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä. Lisäksi erottamisen perusteena voi olla yhdistyksen toimintaperiaatteiden rikkominen tai väkivaltainen käytös.

7 §

Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

8 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Samalla aina lähinnä puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

9 §

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on paikalla. Päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi varajäsenet vuorottelevat täyttäessään poissaolevien hallituksen jäsenien päätösvaltaa. Muutoin varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 §

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 §

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

12 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi vähintään HTM- tasoinen tilintarkastaja ja hänelle kaksi varatilintarkastajaa.

13 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous viimeistään toukokuussa, syyskokous viimeistään marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo ne tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemiseksi.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokouspäivää ilmoittamalla helsinkiläisessä sanomalehdessä tai kirjeitse. Varsinaiset kokoukset ilmoitetaan aina kirjeitse.

15 §

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään:

Kevätkokouksessa

1) käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus,
2) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
3) päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille,
4) päätetään muista hallituksen ja sellaisista jäsenten esittämistä asioista, joissa on hallituksen lausunto mukana.

Kevätkokoukselle tarkoitetut esitykset on lausuntoa varten toimitettava hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa

1) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
2) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,
3) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioiden ja kulukorvausten perusteista ja määristä.
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
5) valitaan tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa,
6) päätetään muista hallituksen ja sellaisista jäsenten esittämistä asioista, joissa on hallituksen lausunto mukana.

Syyskokoukselle tarkoitetut esitykset on lausuntoa varten toimitettava hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

16 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi sääntöjen 17 § ja 18 §:ssä mainituissa asioissa.

17 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

18 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jos purkamista kannattaa molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistys purkaantuu, on sen varat luovutettava yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

19 §

Muutoin seurataan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.