STRATEGIANA OMANNÄKÖINEN HYVÄ ELÄMÄ

Tarjoamme mielenterveyttä tukevaa ja aktivoivaa toimintaa, jonka myötä osallisuuden kokemus kasvaa, yksinäisyys vähenee ja arjenhallinnan sekä itsenäisen toimijuuden edellytykset kasvavat.

ARVOMME OVAT

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme toisemme arvostaen ja tasavertaisesti, kuunnellen sekä erilaisuutta kunnioittaen

Yhteisöllisyys

Ketään ei jätetä yksin ja jokaiselle löytyy oma sijansa. Toimimme yhdessä avoimesti, yksilöä kunnioittaen ja yhteisömme parhaaksi.

Luottamus

Luotamme toisiimme ja tulevaisuuteen. Näemme mahdollisuudet myös haastavissa tilanteissa.

TAVOITTEEMME ON

Että mielenterveystoipujan

1.Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky pysyy yllä tai vahvistuu

2.Osallisuuden kokemus ja oma toimijuus vahvistuu

3.Yksinäisyyden kokemus ja syrjäytymisen uhka vähenee

“Mielenterveystoipuja tarvitsee päiviin rakennetta ja sisältöä, jotta arjenhallinnan valmiudet ja toimintakyky pysyvät yllä ja vahvistuvat. Yksinäisyyden kokemuksen väheneminen ja sosiaalisten kontaktien lisääntyminen aktivoivat toipujaa ja ehkäisevät syrjäytymistä. Itsenäisen toimijuuden tukeminen ja onnistumisen kokemuksien tarjoaminen lisäävät toipujan voimavaroja.  
Matalan kynnyksen toiminnan myötä mielenterveystoipuja saa kokemuksen yhteisöllisyydestä, kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta ja vertaisuudesta. Tarjoamme paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaan. Helmi tukee mielenterveystoipujia oman näköisen hyvän elämän luomisessa. “

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET


TOIMINTAAN OSALLISTUVIEN TUKEMINEN

Olemme arjen aktiivisuutta tukeva yhteisö, josta löytyvä apu ja tuki koostuvat ammatillisuudesta, vertaisuudesta ja hyvästä yhdessäolosta. Otamme kopin meille ohjautuvista mielenterveystoipujista. Olemme aidosti kiinnostuneita toimintaan osallistujien haasteista ja mahdollisuuksista.

 • Tuemme elämän ja arjen hallintaa
 • Tuemme toimintakyvyn vahvistumista
 • Tarjoamme palveluohjausta ja -neuvontaa
 • Edistämme tukiverkostojen muodostumista ja vahvistumista

YHTEISÖLLISYYDEN KEHITTÄMINEN

Tuemme jokaista löytämään oman merkityksellisen paikkansa yhteisön jäsenenä ja aktiivisena toimijana, ei olemaan pelkästään toiminnan kohteena. Lisäämme Helmin sosiaalista pääomaa vastavuoroisen ja tasavertaisen toiminnan, luottamuksen sekä yhteisten arvojen kautta. Muiden hyväksi toimiminen ja mahdollisuus vaikuttaa antavat osallistujille kokemuksen yhteisöllisyydestä.

 • Luomme ja vahvistamme yhteenkuuluvuuden tunnetta
 • Vaalimme keskinäistä arvostusta ja tasavertaisuutta
 • Lisäämme vastavuoroisuutta ja halua toimia toistemme hyväksi
 • Vähennämme yksinäisyyden kokemusta

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN VAHVISTAMINEN

Helmissä jokaisella on mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan omien voimavarojen mukaan. Haluamme tarjota ja kehittää mielekästä ja entistä monimuotoisempaa vapaaehtoistoimintaa. Yhdessä tekeminen ja vastuun ottaminen yhteisössä lisäävät itsenäistä toimijuutta ja antavat kokemuksen osallisuudesta.

 • Panostamme vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja osallistamiseen
 • Tarjoamme monimuotoista, osallistujien tarpeet ja toiveet huomioivaa vapaaehtoistoimintaa
 • Kasvatamme vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden roolia toiminnassamme
 • Tuemme osaamisen vahvistumista ja varmuutta toimia itsenäisesti

SAAVUTETTAVUUDEN EDISTÄMINEN

Helmiin on helppo löytää, tulla ja osallistua. Laadukas matalan kynnyksen toimintamme on kaikille avointa ja saavutettavaa.

 • Varmistamme, että Helmi-talo ja Helmin toiminta on helposti saavutettavissa
 • Takaamme yhdenvertaisen, esteettömän ja yhtäläisen mahdollisuuden osallistua
 • Tarjoamme laadukasta, kohderyhmälle sopivaa toimintaa
 • Huolehdimme asiakasohjauksesta sidosryhmistä meille ja meiltä sidosryhmille

VAIKUTTAVAN VIESTINNÄN TOTEUTTAMINEN

Eri viestintäkanavia hyödyntäen pyrimme tavoittamaan kohderyhmäämme nykyistä laajemmin, jotta yhä suurempi joukko tuen tarvitsijoita löytää toimintamme piiriin.

 • Lisäämme Helmin näkyvyyttä ja tunnettavuutta
 • Vahvistamme viestintään käytettäviä resursseja
 • Hyödynnämme kohdennettua verkko- ja lehtimainontaa tehokkaasti
 • Jalkaudumme hoitotahoihin, oppilaitoksiin, tapahtumiin ja messuille

TASAPAINOISEN TALOUDEN YLLÄPITÄMINEN

Taloussuunnittelumme perustana ovat Helmin toiminta-ajatus, strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Talouden suunnittelu ja budjetointi perustuvat aiempien vuosien toteumiin ja arvioon tulevan tilikauden toteutettavasta toiminnasta. Tilikauden aikana seuraamme taloustilannetta ja arvioimme muutostarpeita säännöllisesti.

 • Pidämme organisaation pienenä ja joustavana
 • Toimintamme on laadukasta ja kustannustehokasta
 • Toimimme yhteistyössä avustustahojen kanssa rahoituksen turvaamiseksi jatkossakin
 • Kehitämme olemassa olevia varainhankinnan väyliä ja otamme uusia käyttöön