Green Caresta hyvinvointia ja voimaa toimintaan

Laurean sosionomi AMK-opiskelijat ja Helmi ry:n työntekijät kehittivät yhteistyössä palvelumuotoilun avulla luontolähtöisistä menetelmistä ja harjoituksista koostuvan oppaan. Helmi ry:n työntekijät saivat oppaasta käyttöönsä työkalun, jota he voivat hyödyntää työssään mielenterveystoipujien parissa. Opas oli osa sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyötä.

Prosessi

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Helmi ry:lle Green Care -menetelmään perustuva toimintamalli oppaan muodossa. Oppaaseen koottiin erilaisia harjoituksia luontolähtöisiin menetelmiin perustuen, joissa huomioidaan toipumisorientaation viitekehys. Harjoitusten tarkoituksena on lisätä mielenterveystoipujien hyvinvointia ja osallisuutta luonnon tukemana.

Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilun teemalla, joka tarkoittaa yhteiskehittämistä. Oppaan tekemisessä näkyi monen yhteistekijän summa, niin työntekijät kuin kävijät osallistuivat useassa vaiheessa oppaan kehittämiseen.

Oppaan ensimmäisen version luontiin osallistui toiminnanohjaaja Helmi ry:stä. Tämän jälkeen oppaan jatkokehitykseen otettiin mukaan Helmi ry:n muut työntekijät, joiden palautteiden perusteella opasta kehitettiin. Oppaasta pilotoitiin kolme harjoitusta, joihin osallistui Helmi ry:n kävijöitä. Täten nähtiin käytännössä luonnon vaikutus osallistujiin. Toteutetut harjoitukset olivat yrttien istutus, voimavarojen etsiminen sekä empatiataitojen harjoittelu. Tämän jälkeen tehtiin vielä viimeiset korjaukset oppaaseen palautteiden ja kokemusten perusteella.

Green Care & luontolähtöisiin menetelmiin perustuva opas

Green Care toiminnan perustana on luonto, jossa sen hyötyjä kuten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia hyödynnetään edistämään asiakaslähtöisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnan peruselementtejä ovat luontoperustaisuus, osallisuus ja kokemuksellisuus. Ympäristönä luonto mahdollistaa moniaistisen hyvinvointia tuottavan kokemuksen. Kokemuksellisuus voi olla joko ohjattua aktiivista toimintaa tai luontoympäristön havainnointia. Kokemuksellisuus mahdollistaa myös yhteyden ihmisen ja luontoympäristön sekä sosiaalisen ympäristön kesken luoden mahdollisuuden oppimiselle, osallisuuden tunteelle sekä hyvinvointikokemuksille. (Luke & GCF ry. 2021, 15–17.)

Green Care –toiminnassa luonto on toiminnan tapahtumapaikka, kohde tai väline, ja se voi tarkoittaa niin viherkasveja kuin koko metsää. Luontoelementtejä voi olla sekä maalla ja kaupungissa ja luontolähtöisiä menetelmiä voidaan käyttää edistämään ihmisten hyvinvointia esimerkiksi metsässä, puutarhassa, puistossa tai sisätiloissa. (Soini & Vehmasto 2014, 11–13.)

Opas sisältää yhdeksän monipuolista harjoitusta, joissa hyödynnetään Green Care –teemaa. Harjoituksia on helppo soveltaa monenlaisissa luontokohteissa ja niitä voi toteuttaa niin sisällä kuin ulkonakin. Kaksi harjoitusta voi toteuttaa jopa etänä. Ne ovat yksinkertaisia ja lyhyitä harjoituksia, joista saadaan voimaa luonnosta ja sen elementeistä. Harjoitukseen voi kuulua esimerkiksi mielipaikan etsiminen lähipuistosta, virtuaalinen metsäkävely Helmi-talon Relaamossa tai luontobingon pelaaminen Nuuksiossa.

Opasta voivat hyödyntää toiminnanohjaajat, palveluohjaajat ja Helmin opiskelijat. Oppaassa ehdotetut paikat ovat pääkaupunkiseudulla sijaitsevia luontokohteita ja oppaaseen on koottu tietoa niiden sijainnista ja pääsymaksuista.

Yhteenveto ja arviointi

Harjoitukset toteutettiin Helmi-talolla ja sen läheisyydessä olevassa lähipuistossa sekä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. Harjoitukset olisivat olleet ihanteellisinta toteuttaa kevään ollessa pidemmällä, jolloin luonto olisi ollut täydessä kukassa. Lisäksi kaupungin äänimaailma häiritsi hetkittäin luonnon rauhasta nauttimisesta. Näistä huolimatta todettiin, että luontolähtöisiä harjoituksia on mahdollista toteuttaa myös keskellä Helsinkiä.

Toteutetun kolmen toteutuskerran perusteella havaittiin luontolähtöisten harjoitusten tuovan tavoiteltua hyötyä osallistujille. Harjoituksiin osallistuneet kävijät kertoivat kokeneensa sekä luonnon virkistäviä että rauhoittavia vaikutuksia. Havaintojen sekä saadun palautteen perusteella todettiin, että oppaan harjoituksista on hyötyä mielenterveystoipujien kuntoutumisen tukemisessa.

Pilotoidessa oppaan harjoituksia, opiskelijat saivat arvokasta ohjauskokemusta tulevaa varten. Prosessin aikana saatiin palautetta niin Helmin työntekijöiltä kuin kävijöiltä ja yhdessä luotiin opas, jota Helmi voi hyödyntää jatkossa toiminnassaan.

Harjoituksiin osallistuneet kokivat harjoitukset pääasiassa soveltuviksi niin tilojen kuin osallistujamäärien suhteen. Palautteiden perusteella harjoitukset lisäsivät niin hyvinvointia kuin yhteisöllisyyttä sekä vahvistivat voimavaroja ja toivat positiivista merkitystä elämään. 

Ja erään osallistujan sanoin: ”Ihmisten kanssa on kiva jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä uutta kevättä”.

Kirjoittajat: Laurean sosionomiopiskelijat Meri Muuri & Hanna Sormunen

Lähteet:

Luke & GCF ry. 2021. Suomalainen Green Care: Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatutyökirja. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). Viitattu 17.5.2022. Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatutyökirja (luke.fi)

Soini, K. & Vehmasto, E. 2014. Kohti Suomalaista Green Care –toimintatapaa. Teoksessa Vehmasto, E. (toim.). Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa. MTT Kasvu 20. Jokioinen: MTT, 8–28. Viitattu 17.5.2022. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf