Strategiasta 2

 

Kirjoitin toissa vuonna vaikuttamisryhmän toivomuksesta Helmi-lehteen yhdistysten vaikuttamistoiminnasta http://issuu.com/helmiry/docs/helmi_4_2013_screen

Juttu perustui OK-opintokeskuksen julkaisemaan kansalaistoiminnan vaikuttamisoppaaseen, jota monet järjestöt käyttävät toimintansa ohjauksessa. Strategia ja strategiatyö mainitaan siinä koulutuksen ohella tärkeänä välineenä yhdistyksen vaikuttamistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä julkisuuskuvan rakentamisessa.

Strategiasta käytetään oppaassa myös nimitystä ”vaikuttamissuunnitelma”. Siihen kirjataan vaikuttamistyön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä kuinka tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan. Yhdistyksen vaikuttamistyö on tehokkainta silloin, kun kaikki yhdistyksen aktiiviset jäsenet ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Tavoitteet on kirjattu yhdistyksen sääntöihin jo sitä perustettaessa, sääntöjä voidaan muuttaa samoissa säännöissä määrätyllä tavalla. Esimerkiksi Helmi ry:ssä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Puheenjohtaja Juhani Ojala korosti evästyksissä strategiapohdinnoille Helmi-lehdessä 2/2015, että keskustelun on oltava ennakkoluulotonta mutta toiminnan reunaehtojen kannalta realistista. Edellä mainitussa vaikuttamistoiminnan oppaassa tähdennetään realistisuuden lisäksi, että tavoitteiden kuuluu olla konkreettisesti mitattavissa ja aikataulutettuja, lisäksi vastuunjaon eri tehtävien toteuttamisesta on oltava selvä.

Toissa vuonna Helmin hallitus ja vaikuttamisryhmä päättivät yhdessä, että yhdistyksen toimintasuunnitelmat ja –kertomukset julkaistaan netissä kaikkien luettaviksi.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus ovat vaikuttamisen seurannan välineitä. Toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain vaikuttamissuunnitelmasta ne asiat ja painopistealueet, jotka pyritään toteuttamaan tulevan vuoden aikana. Esimerkiksi Helmin vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa painotetaan yhteistyön merkitystä. Vuoden lopuksi toimintakertomusta koottaessa ja hyväksyttäessä punnitaan, kuinka toimintasuunnitelmaan kirjatuissa tavoitteissa on onnistuttu.

Kirjoittanut: Juhani Weijola