Lainsäädännön uudistuksia vuodelle 2016

 

Lainsäädännössä on tehtailtu nippu uudistuksia vuodelle 2016. Monet niistä vaikuttavat kuntoutujan arkipäivään. Artikkelin lopussa on linkit sivuille, joita on hyödynnetty tietoja kerättäessä ja joista on saatavilla lisätietoja.

Ansiotulojen verotus

Ansiotulojen verotuksessa tehdään tulorajoihin tarkistukset, jolloin keskimääräinen 1,2 prosentin ansiotulojen nousu ei kiristä verotusta. Työtulovähennyksen enimmäismäärä nousee 1.025 eurosta 1.260 euroon. Tämä keventää erityisesti pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta. Työttömien kannalta on ikävää, ettei työtulovähennystä saa tehdä työttömyysetuuksina maksetusta tulosta.

Palkansaajien verotus kiristyy toisaalta, kun työttömyysvakuutusmaksu työntekijän osalta nousee 0,5 %. Tämä korotus ei koske eläkeläisiä eikä työttömiä.

Niin sanotun solidaarisuusveron eli 2 % korotuksen tuloraja alenee 90.000 eurosta 72.300 euroon. Tämä tarkoittaa kahden ylimmän tuloluokan yhdistämistä.

Yleisradiovero

Yleisradioveroa ei enää peritä alle 10.300 euroa vuodessa ansaitsevilta. Vuonna 2015 rajana olivat 7.500 euron vuositulot. Pienin maksettava yleisradiovero nousee 51 eurosta 70 euroon. Muutos tarkoittaa, että noin 300 000 pienituloista jää Yle-veron maksuvelvollisuuden ulkopuolelle.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2016 asuntolainan korkojen vähennysoikeus pienenee edelleen ja tänä vuonna koroista on vähennyskelpoista 55 %. Vuonna 2015 vähennyskelpoista oli 65 % koroista. Vaalikaudella 2016-2019 asuntolainan korkojen vähennysoikeutta leikataan 10 % vuosittain. Vuonna 2019 vähennysoikeus on enää 25 % asuntolainan koroista.

Pääomatulojen verotus

Pääomatulojen verotuksessa ylempi verokanta nousee 33 prosentista 34 prosenttiin. Luovutustappio muuttuu vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta. Aikaisemmin luovutustappion sai vähentää ainoastaan luovutusvoitoista.

Ajoneuvovero ja autovero

Ajoneuvoveroa korotetaan 100 miljoonalla eurolla, mikä merkitsee 36,50 euron korotusta vuosittaiseen maksuun. Tämä korotus toteutuu täysimääräisenä vasta vuonna 2017 veron laskutusjaksojen johdosta.

Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana yhteensä 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan asteittain vuosina 2016-2019.

Energiaverotus

Lämmityspolttoaineiden verotusta nostetaan 75 miljoonalla eurolla. Öljylämmitteisen omakotitalon lämmityskulut nousevat tämän takia noin 75 euroa vuodessa ja kaukolämmitteisen omakotitalon noin 20 euroa.

Tupakkavero

Keskihintaisen tupakka-askin hinta nousee 50 senttiä vuonna 2016 ja vuonna 2017. Tämä johtuu siitä, että tupakkaveroa nostetaan kumpanakin vuonna yhteensä 135 miljoonalla eurolla. Koko vaalikauden 2016-2019 aikana tupakkaveroa korotetaan hallitusohjelman mukaan yhteensä 270 miljoonalla eurolla.

Arvonlisävero

Tilikauden liikevaihdon perusteella laskettavan verovelvollisuuden alaraja nousee 8.500 eurosta 10.000 euroon. Lisäksi veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousee 22.500 eurosta 30.000 euroon.

Verovalitukset hallinto-oikeuksissa maksullisiksi

Verovalitusasiat tulevat hallinto-oikeuksissa maksullisiksi niissä tapauksissa, joissa verovelvollisen vaatimukset hylätään kokonaan. Jos asiakkaan vaatimukset hyväksytään edes osittain, maksua ei määrätä lainkaan. Ennakkoratkaisuasioissa maksu määrätään lopputuloksesta riippumatta. Maksun määrää ja perii tuomioistuin.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen perusosa säilyy samalla tasolla vuonna 2016, vaikka kansaneläkeindeksi laskee. Perusosan määrä on yksinasuvalla 485,50 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen tuki, jonka tarkoitus on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen perusosa kattaa tavanomaiset ja välttämättömät toimeentuloon liittyvät menot. Näitä ovat esimerkiksi ruoka, vaatteet, vähäiset terveydenhoitomenot ja vastaavat jokapäiväiseen elämiseen kuuluvat menot.

Lääkekorvauksiin 50 euron omavastuu, lääkekatto lähes ennallaan

Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun, joka on 50 euroa kalenterivuodessa. Muutos ei koske alle 18 –vuotiaita.

Alkuomavastuu  ja kaikki korvattavista lääkkeistä maksetut omavastuut kerryttävät lääkkeiden vuosiomavastuuta eli lääkekattoa, joka on tänä vuonna 610,37 euroa. Vuonna 2015 lääkekatto oli 612,62 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat

Tasasuuruisiin asiakasmaksuihin tulee 27,5 % erilliskorotus, jolla tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Helsingin kaupungin potilasmaksut 1.2.2016 lähtien

Käynti terveysaseman lääkärin vastaanotolla on helsinkiläisille maksuton (muilta kuin helsinkiläisiltä peritään terveyskeskusmaksu 16,40 €). Peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 40,30 € kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus tulee tehdä edellisenä arkipäivänä klo 12:een mennessä.

Malmin ja Haartmanin päivystyksissä peritään päivystysmaksu arkisin, viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä ympäri vuorokauden.

Arkisin klo 16–20 Haartmanin ja Malmin sairaaloiden terveyskeskuspäivystyksissä peritään terveyskeskusmaksu 16,40 € (peritään enintään kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana).

Arkisin klo 20–08, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä terveyskeskuspäivystyksissä peritään päivystysmaksu 32,70 €.

Sairaalapäivystyksissä peritään ympäri vuorokauden päivystysmaksu 32,70 € (peritään vaikka terveyskeskusmaksun vuotuinen kolmen maksun enimmäismäärä on täyttynyt).

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta, rintamaveteraaneilta tai sotainvalideilta.

Poliklinikkamaksu on 32,70 €. Sairaalavuorokauden hinta on 38,80 €. Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrian ja päihdehuollon toimintayksikössä hoidettavilta eikä rintamaveteraanilta tai sotainvalidilta.

Sarjahoidon maksu on 9 € hoitokerralta. Maksu peritään kuitenkin enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 48,50 €.

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että potilas on sairaalassa tai muussa toimintayksikössä hoidossa vain päivällä tai yöllä, peritään päivä- ja yöhoidon maksuna 17,90 € vuorokaudessa.

Alle 18-vuotiailta sairaalahoidosta peritään maksu seitsemältä vuorokaudelta kalenterivuodessa, mutta sen jälkeen hoito on maksutonta. Poliklinikalla maksu peritään myös alle 18-vuotiailta, paitsi psykiatrisessa avohoidossa. Sarjahoito on alle 18-vuotiaille maksutonta.

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.

Matkakorvausten omavastuu nousee

Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Matkakorvausten vuosittainen omavastuu eli matkakatto nousi 272 eurosta 300 euroon.

Yleinen asumistuki

Yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuus nousee 40 prosentista 42 prosenttiin. Asumistuki siis pienenee nopeammin tulojen noustessa. Asumistuen enimmäisasumismenot pysyvät vuonna 2016 samoina kuin vuonna 2015.

Yleisen asumistuen täysimääräisen tuen tuloraja on vuonna 2016 sama kuin 2015. Siten työmarkkinatukea saava henkilö saa edelleen myös asumistuen täysimääräisenä.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan ehdot kiristyvät, sillä työhistoriaedellytys pitenee 16 vuodesta 20 vuoteen. Samalla vapaan enimmäiskesto lyhenee 360:sta 180:een päivään. Mahdollisuus vuorotteluvapaan jaksottamiseen poistuu eli vapaa on pidettävä yhdessä jaksossa. Vuorotteluvapaakorvaus on jatkossa kaikille 70 % työttömyyspäivärahan suuruudesta. Pitkän työhistorian perusteella ei enää makseta korkeampaa päivärahaa.

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan pieniä muutoksia

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät pienenevät 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 %:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa (HE 105/2015).  Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 %:n sijasta 35 % vuoden 2015 tasossa 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 %.

Vuonna 2016 alkavien, työtuloihin perustuvien sairaus- ja osasairauspäivärahojen sekä kuntoutusrahan tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka nousee 0,7 %.

Päivärahan perusteena olevista työtuloista vähennetään 4,60 % vakuutusmaksuvähennyksenä.

Takuueläke nousee, muut Kelan eläkkeet ja etuudet pienenevät 0,4 %

Takuueläke nousee 20 eurolla on 766,85 euroa vuonna 2016. Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet kuten kansaneläke, vammaisetuudet, perhe-eläke, lastenhoidon tuet, työttömän perusturva ja sairasvakuutuksen vähimmäispäivärahat pienevät 0,4 %.

Isyyslaki uudistuu

Isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa.

Tekstin laatinut ja kirjoittanut: Timo Krohn

Linkit

http://www.veronmaksajat.fi/Palkka-ja-elake/verotus-2016

http://www.vero.fi/fi-FI

http://mtkl.fi/vuodenvaihde-tuntuu-mielenterveyskuntoutujan-kukkarossa/

http://www.kela.fi/

https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/default.aspx

http://www.hel.fi/www/sote/fi/palvelut/maksut/potilasmaksut